Zapisując się wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zgodnym z Polityką Prywatności.

Regulamin Akcji promocyjnej „Świąteczna Akcja Prosprzedażowa

 Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży promocyjnej pod nazwą „Świąteczna Akcja Prosprzedażowa” (dalej: „Promocja”).
 2. Promocja przeprowadzona zostanie w Centrum Handlowe Mińska 58 mieszczącej się przy ul. Ul. Mińska 58A, 54-609 Wrocław (dalej: „Centrum Handlowe Mińska 58”).
 3. Organizatorem Promocji jest Focus Agency Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prosta 51 w Warszawie (00-838), NIP 5272799741, REGON 366756496 (dalej „Organizator”).
 4. Promocja rozpocznie się w dniach 05.12.2018 roku potrwa do dnia 08.12.2018 roku w godzinach 11:00 do godziny 19:00 lub zakończy się we wcześniejszym terminie wynikającym z Regulaminu. Wydawanie Nagród następuje wyłącznie w wyznaczonych Regulaminem dniach i godzinach, natomiast w Akcji biorą udział paragony z całego okresu trwania Akcji.
 5. Organizator zapewnia, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.
 6. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, wyłącznie jako konsumenci, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji tylko za zgodą swojego prawnego opiekuna.
 7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także zarządcy Centrum Handlowego Mińska 58, osoby korzystające z powierzchni użytkowej w Centrum Handlowym Mińska 58, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (najemcy, biorący w bezpłatne używanie), ani ich pracownicy i współpracownicy w Centrum Handlowym Mińska 58, ani inne podmioty lub ich pracownicy i współpracownicy, o ile ci ostatni biorą bezpośredni udział w organizowaniu lub przeprowadzeniu Promocji.
 8. W Promocji nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie 4 powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.
 9. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 10. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Promocji rozstrzyga Organizator.
 11. Organizator oświadcza, iż w ramach Promocji nie będą zbierane ani przetwarzane dane osobowe Uczestników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych a potwierdzenie odbioru nagrody następuje w sposób zanonimizowany poza sytuacjami rozpatrzenia reklamacji, gdzie przetwarzanie opiera się na wyrażonej zgodzie Uczestnika.

Część II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania dokonają zakupów w Centrum Handlowym Mińska 58 i zachowają oryginalny paragon. Promocja dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych oraz wyrobów tytoniowych powiązanych (w tym papierosów i papierosów elektronicznych), produktów leczniczych, mleka początkowego oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych.
 2. Uczestnikiem Promocji zostaje osoba, która przedstawi Organizatorowi w Punkcie odbioru Nagród w dniach i godzinach do tego wyznaczonych jeden lub maksymalnie dwa paragony na łączną kwotę minimum 30 złotych brutto (słownie: trzydzieści złotych) (dalej: „Uczestnik”). Za zakupy udokumentowane na jednym lub maksymalnie dwóch paragonach Organizator przyznaje jedną nagrodę – kubek z grafiką zgodnie z dostępnymi wzorami, limitem dziennym wydania nagród oraz limitem na uczestnika.  Wydanie nagrody następuje po podaniu następujących danych na potrzeby Promocji: kwota rejestrowanego paragonu, nazwa sklepu na terenie Centrum Handlowe Mińska 58, w którym zostały zrobione zakupy, numer telefonu Uczestnika). Organizator przyznaje Uczestnikom nagrody zgodnie z zasadami określonymi w Części III Regulaminu.
 3. Promocja obowiązuje z wyłączeniem supermarketu Biedronka.
 4. Punkt Wydawania Nagród mieści się na pasażu, na parterze Centrum Handlowe Mińska 58 i będzie dostępny dla uczestników w dniach 5-8.12.2018r w godzinach 11.00-19.00. Odbiór nagrody należy potwierdzić własnoręcznym podpisem w formie parafki na protokole odbioru nagród.
 5. W Promocji można wziąć udział maksymalnie 3 razy, o ile spełni się warunki Promocji. Organizator stempluje paragony, na podstawie których wydano nagrodę, w celu wyeliminowania ich z Promocji.
 6. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do autentyczności paragonu, wydanie nagrody może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności lub pochodzenia paragonu, nie dłużej jednak niż do końca trwania promocji. lub 10-go dnia od daty przedstawienia przez Uczestnika paragonu.
 7. Z wyłączeniem przysługujących Uczestnikowi praw z tytułu rękojmi i gwarancji, po odebraniu nagrody nie ma możliwości zwrotu towaru sprzedawcy na podstawie ostemplowanego paragonu zakupowego. Możliwa jest jedynie wymiana na inny towar tej samej lub wyższej wartości, za zgodą sprzedawcy.

Część III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W ramach Promocji przyznawane są następujące nagrody: kubek porcelanowy z dedykowaną grafiką, wg wskazanych limitów poszczególnych wzorów na każdy z dni wydawania nagród:

 

Rodzaj grafiki 

05.12.2018

 

06.12.201807.12.2018 

08.12.2018

 

Limit łączny
 Bałwanek35 szt.40  szt.35 szt.40  szt.150 szt.
   Mikołaj35 szt.40 szt.35 szt.40 szt.150 szt.
 1. Paragony opiewające na kwotę powyżej 30 złotych nie stanowią podstawy do przyznania więcej niż jednej nagrody. Dla uniknięcia wątpliwości, wielokrotność kwoty z paragonu powyżej 30 zł – kwoty wydanej jednorazowo (na jednym paragonie) na zakupy w jednym ze sklepów Centrum Handlowego Mińska 58, nie uprawnia do większej ilości nagród.
 2. Całkowita liczba nagród jest ograniczona i wynosi 300 sztuk. W przypadku niewyczerpania ilości nagród przeznaczonych na określony dzień, nagrody te przechodzą na następny dzień Promocji.
 3. Organizator gwarantuje przyznanie nagrody każdej osobie, która spełni wymogi Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu puli nagród określonej w ust. 1 powyżej, nagrody nie przysługują nikomu, choćby spełnił wszystkie kryteria. Wyczerpanie puli nagród danego dnia uprawnia do zgłoszenia się w następnym dniu Promocji również do wyczerpania puli wszystkich nagród na dany dzień. Wyczerpanie puli wszystkich nagród przed upływem terminu Promocji oznacza automatyczne zakończenie Promocji. Nagrody nierozdysponowane pozostają do dyspozycji Zleceniodawcy.
 4. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 5. W momencie odbioru nagrody Uczestnik powinien sprawdzić stan nagrody. Odbiór nagrody oznacza potwierdzenie, że jej stan nie budzi zastrzeżeń.

Część IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest do wglądu w administracji Centrum Handlowego Mińska 58, na stronie www.minska58.com.pl, w siedzibie Organizatora, a w okresie trwania Promocji również w Punkcie Wydawania Nagród.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.
 4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie Promocji oraz wydanie nagród, a także za kompetencje osób zaangażowanych w realizację i przeprowadzenie Promocji.
 5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, którymi się posługuje w trakcie Promocji, tak jak za własne działania i zaniechania.
 6. Każdy Uczestnik ma prawo zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej nadanej listem poleconym na adres Organizatora na przebieg Promocji nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca się data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny, daty i miejsca odbioru nagrody, powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).

Mińska 58

Lokalne centrum handlowe

ul. Mińska 58
54-610 Wrocław

Dane kontaktowe

tel. 530 632 669
adrian.misiura@womak.pl

Zarządca centrum handlowego

Mińska 58

Godziny otwarcia

poniedziałek-sobota
09:00-20:00

niedziela – wybrane lokale
10:00-20:00

Biedronka

Poniedziałek – Czwartek: 6:30 – 22:00
Piątek – Sobota: 6:30 – 23:00
Niedziela: 8:00 – 21:00